Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ
Dia Dijital Baskı ve Tanıtım Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak internet sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ile ürün ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların internet sitelerine linkler de içerebilir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu olan şirketimiz Dia Dijital Baskı ve Tanıtım Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“DIA”) kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Bu madde uyarınca işbu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca siz veri sahipleri aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:
  KVKK’nın 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.
  DIA, gerek bu internet sitesi gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sebebiyle KVKK kapsamında, ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş olup, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 775688 sicil numarası ile kayıtlı, 0295045544500014 Mersis numaralı, şirket merkezi Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak No:11 34413 Kağıthane / İstanbul – TÜRKİYE adresinde bulunan Dia Dijital Baskı ve Tanıtım Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’dir.
 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
  Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. DIA’nın yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.
  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapılabilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.diareklam.com/ internet adresinden ulaşabileceğiniz Dia Dijital Baskı ve Tanıtım Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir.
 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
  Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapılabilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.diareklam.com/ internet adresinden ulaşabileceğiniz Dia Dijital Baskı ve Tanıtım Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kişisel Veril Dia Dijital Baskı ve Tanıtım Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi erin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
 4. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
  Kişisel verileriniz şirketimiz DIA tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla işbu internet sitesinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil ancak burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.diareklam.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Dia Dijital Baskı ve Tanıtım Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. DIA, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
  Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak şirketimizden talep ettiğiniz bilgilerin teminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin ödenmesi koşulu ile temin edilecektir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:
  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

SEÇME OLANAKLARI
Yasal zorunluluk ve sözleşmesel ilişkilerimiz sebebiyle kaydettiklerimiz saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek amacı ile yararlanmak istiyoruz. Kişisel Verilerinizi bu amaçla kullanmamıza izin vermek sizin inisiyatifinizde olup, onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir.

ÇEREZLER (COOKİELER)
Kullanıcıların tercihlerinin izlenmesi amacıyla internet sitemizde cookieler kullanılmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve internet sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler; sizin bilgisayarınızdan daha önce internet sitemize erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir.
Internet sitemizi cookieler olmaksızın da kullanabilirsiniz Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Ancak birçok browserın cookieleri otomatik olarak kabul ettiği ve cookie kabul etmemeniz halinde internet sitemizi kullanımınızın sınırlanabileceğini hususunda dikkatinizi çekmek isteriz.

GÜVENLİK
Şirketimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.

BİLGİ EDİNME HAKKI
KVKK kapsamında Şirketimiz tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin var olup olmadığını hususunda size bilgi ve varsa, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde ekli başvuru formunu doldurarak, şirketimize göndermenizi rica ediyoruz. Talebiniz 30 gün içinde cevaplanacaktır.

DIA’da her ”tık” güvenliğe açılır.

İnternet sitelerinin sizi tanımasına ve size özel hizmetler sunabilmesini sağlayan çerezler, (Cookie) internet sitelerinin bilgisayarınıza bıraktığı tanımlama dosyalarıdır.

Çerezler, geçerlilik sürelerine göre iki başlık altında toplanır;

Geçici çerezler: İnternet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve internet sitesinde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olan çerezlere geçici çerez ismi verilir. Bu çerezler, internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan otomatik olarak silinir.

Kalıcı çerezler: İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulan ve geçerlilik süresi bitene kadar bilgisayarınızda depolanan çerezlere ise kalıcı çerezler denir. Kalıcı çerezler, internet sitesini daha sonra ziyaret ettiğinizde size özel deneyim yaratabilmek için oluşturulur.

Size, özel bir deneyim yaşatmak için diareklam.com adresinde kendi tasarladıklarımızın yanı sıra, üçüncü taraflardan da temin ettiğimiz geçici ve kalıcı çerezler kullanıyoruz.

Bu çerezler ile;

 • com ve bize bağlı diğer internet sitelerindeki kullanıcı deneyimini ve tercihleri sonraki ziyaretlerde kullanılmak üzere kaydediyor,
 • İnternet sitesi üzerindeki hesaplama araçlarına girilen bilgileri sistemde tutuyor,
 • Bankacılık ürün tercihlerinizin tahmin edebilmek ve size özel ürünler sunulabilmek için site ziyaret bilgilerinizi kaydediyor,
 • İnternet sitesinin performansını artırabilmek ve daha etkin pazarlama faaliyetleri geliştirebilmek için kullanıcı istatistiklerini topluyoruz.

Kullandığımız çerezlerde müşterilerimizin/ kullanıcılarımızın ait gizli bilgilerini saklamıyoruz. Çerez kullanımına internet tarayıcılarının kurulumu ile ön tanımlı olarak izin verilir. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterir ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler bulunur. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz durumunda DIA’nın internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilir ya da size özel fırsatları göremeyebilirsiniz.

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı ilgili kişi başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak NO:11 Kağıthane / İstanbul adresine veya herhangi bir şubemize kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat,
 • Şi,rketimizin diadijital@hs01.kep.trposta adresine,
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin verikoruma@diareklam.com adresine,
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

tr_TRTurkish
Konuşmayı başlat
Merhaba Size nasıl yardımcı olabilirim